Algemene voorwaarden Digivit

 1. DEFINITIES
  1.1 Definities. Termen in deze Digivit Algemene Voorwaarden (hierna: “de Algemene Voorwaarden”) hebben de betekenis zoals deze aan de termen is gegeven in dit artikel 1.1, in deze Algemene Voorwaarden of in andere van toepassing verklaarde documenten zoals bepaald in de Digivit elearning overeenkomst (hierna: “de Hoofdovereenkomst”).
  (a) “Account(s)”: de account(s) van Gebruikers op het Platform en die Gebruikers de mogelijkheid biedt gebruik te maken van de Diensten.
  (b) “Additionele Diensten”: additionele diensten die Klant eventueel kan afnemen van Digivit indien Partijen daartoe schriftelijk nader overeenkomen.
  (c) “Content”: alle informatie, gegevens, materialen en/of werken op het Platform waarvan de inhoud is ontwikkeld en/of samengesteld door Digivit of door derde partijen.
  (d) “Diensten”: alle door Digivit aangeboden diensten via het Platform, waaronder eventuele Additionele Diensten en/of diensten van derde partijen, die Klant en Gebruikers kunnen gebruiken om kennis op te doen voor de specifieke doeleinden en zoals uiteengezet in de
  Hoofdovereenkomst.
  (e) “Gebruikers”: medewerkers die in dienst zijn van Klant en die gebruik zullen maken van het Platform.
  (f) “Klantcontent”: alle informatie, gegevens, materialen en/of werken die op het Platform worden geplaatst en ter beschikking gesteld worden aan Gebruikers door of namens Klant of Gebruikers. Hieronder vallen alle in de klantcontent opgenomen teksten, video- en geluidsmaterialen en/of foto’s.
  (g) “Ingangsdatum”: de datum waarop de Overeenkomst aanvangt, zoals door Partijen overeengekomen in de Hoofdovereenkomst.
  (h) “Intellectuele Eigendomsrechten”: alle vormen van intellectuele eigendom, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendom in en waar onder octrooien, gebruiksmodellen, modelrechten (al dan niet geregistreerd), databankrechten, handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken, auteursrechten, conceptuele oplossingen, formaten, methodologieën, ideeën, processen, methoden, knowhow en toepassingen in alle landen ter wereld voor een van de voornoemde zaken.
  (i) “Overeenkomst”: de overeenkomst inzake Digivit die tussen Partijen is gesloten en die bestaat uit de Hoofdovereenkomst, de verwerkersovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
  (j) “Platform”: de in het kader van deze Overeenkomst door Digivit aan Klant ter beschikking gestelde Digivit (e-learning) platform.
  (k) “Vertrouwelijke informatie”: alle informatie, in welke vorm dan ook, die betrekking heeft op de Diensten, de Content, de Klantcontent en het Platform, waaronder Account- en inloggegevens, en die wordt verstrekt, openbaar gemaakt of toegankelijk gemaakt aan de andere Partij gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en die moet worden aangemerkt als vertrouwelijke informatie.
  (l) “Voucher”: een unieke vouchercode die Gebruiker kan gebruiken om zelf een Account aan te maken op het Platform.
 2. TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGINGEN
  2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Digivit en Klant en op de levering van de Diensten aan Klant en de toepassing of het gebruik ervan op welke wijze dan ook van het Platform door Klant en/of Gebruikers. Andere voorwaarden van Partijen buiten deze Algemene Voorwaarden en de voorwaarden die van toepassing zijn verklaard in de Hoofdovereenkomst zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. In het geval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen in de Overeenkomst, geldt de volgorde van de toepasselijke documenten zoals uiteengezet in de Hoofdovereenkomst.
  2.2 Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn (geweest) op een rechtsverhouding tussen Digivit en Klant, dan zijn ze van rechtswege ook van toepassingen op alle verband houdende rechtsverhoudingen van latere datum. Afwijkingen van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden in het bijzonder zijn niet toegestaan, tenzij Partijen dit uitdrukkelijk overeenkomen.
  2.3 Digivit heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te passen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van rechtswege van toepassing op de rechtsverhouding tussen Partijen, indien klant na kennisgeving van een dergelijke wijziging van deze Algemene Voorwaarden door Digivit niet binnen dertig (30) dagen schriftelijk heeft medegedeeld niet akkoord te gaan met de wijziging. Indien Klant niet akkoord gaat met de gewijzigde Algemene Voorwaarden, dan kan Klant de Overeenkomst opzeggen tegen de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht zal worden.
  2.4 Alle tussen Digivit en de leveranciers van Digivit gesloten overeenkomsten die betrekking hebben op de Dienst en het Platform zijn eveneens van toepassing op de Overeenkomst en bindt beide Partijen voor zover bepalingen in dergelijke relevant zijn voor de Partijen. Klant verklaart kennis te hebben genomen van dergelijke overeenkomsten en akkoord te zijn met de inhoud.
 3. DE DIENSTEN
  3.1 De Diensten die Digivit aanbiedt zijn nader uiteengezet in de Hoofdovereenkomst en bestaan onder ander uit, maar niet beperkt tot, het verschaffen van toegang van Klant en Gebruikers tot het Platform, het bieden van de door Klant gewenste en door Digivit beschikbaar gestelde Content, de overeengekomen ondersteuning en eventueel nader door Partijen overeen te komen Additionele Diensten.
  3.2 Tenzij en voor zover er tussen Partijen concrete afspraken zijn gemaakt betreffende een bepaald resultaat dat met voldoende bepaaldheid schriftelijk is omschreven in de Overeenkomst, heeft Digivit met betrekking tot alle Diensten enkel een inspanningsverplichting.
  3.3 Klant levert op instructie van Digivit, al dan niet op eigen initiatief waar een dergelijke instructie van Digivit ontbreekt, alle informatie en materialen die redelijkerwijs voor Digivit nodig zijn om in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Met betrekking tot het voorgaande is Klant ook verplicht alle noodzakelijke en redelijke bijstand te verlenen aan Digivit met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.
  3.4 Klant staat ervoor in en garandeert dat alle verstrekte informatie en materialen juist, volledig, nauwkeurig en actueel zijn en zal Digivit onverwijld informeren indien informatie of materialen niet de voornoemde kwaliteiten bezit.
 4. TOEGANG EN GEBRUIK VAN HET PLATFORM
  4.1 Digivit verleent Klant en Gebruikers toegang tot het Platform en de Diensten op afstand via het internet of een ander soortgelijk en toepasselijk netwerk. Zoals door Partijen overeengekomen en vastgesteld in de Hoofdovereenkomst, zal Digivit desgewenst voor iedere Gebruiker of een Account maken of Gebruiker de mogelijkheid bieden zelf een Account aan te maken. De bepalingen inzake toegang die bestaan op grond van de door Digivit gesloten overeenkomsten met haar leverancier(s) zijn eveneens van toepassing op de Partijen. Klant verklaart kennis te hebben genomen van dergelijke bepalingen die specifiek zien op de toegang tot het Platform en is akkoord met de toepasselijkheid ervan.
  4.2 Digivit is enkel gehouden tot hetgeen bepaald in artikel
  4.1 indien en voor zover Klant de vereiste gegevens/informatie verstrekt aan Digivit zoals bepaald in de Hoofdovereenkomst onder ‘Specifieke bepalingen’.
  4.3 Klant is verplicht om de voor Gebruiker bestemde inloggegevens voor het Platform enkel te communiceren aan de Gebruiker voor wie de desbetreffende inloggegevens bestemd zijn. Klant is tevens verplicht om Gebruikers te verplichten om de inloggegevens, Vouchers en andere relevante gegevens/informatie niet aan derden te verstrekken en strikt geheim te houden.
  4.4 Het gebruik van het Platform door Klant en Gebruikers dient te allen tijde te geschieden conform de relevante voorschriften en procedures zoals uiteengezet door Digivit, waaronder deze Algemene Voorwaarden.
  4.5 Klant is gehouden technische maatregelen te treffen die bedoeld zijn om onrechtmatig gebruik van het Platform tegen te gaan en het Platform te beschermen tegen onder andere verwijdering of omzeiling. Digivit is gerechtigd (aanvullende) technische maatregelen te nemen die onrechtmatig gebruik of gebruik voor andere doeleinden dan overeengekomen tussen Partijen verhindert. Digivit is met betrekking tot het gebruik van de Diensten en het Platform tevens gerechtigd maatregelen te treffen die eventuele aansprakelijkheid jegens derde voorkomen of beperken. In het geval van (dreigende) schendingen van deze Algemene Voorwaarden, is het Digivit toegestaan Klant en Gebruikers de toegang tot de Diensten en/of het Platform te ontzeggen, te beperken of op te schorten.
 5. CONTENT
  5.1 Digivit streeft in alle redelijkheid een hoog niveau van het aanbod van Content op het Platform te behalen en te behouden, maar biedt geen garanties en is niet aansprakelijk voor eventuele schade door onjuiste, onvolledige, inbreukmakende of op welke andere wijze dan ook onrechtmatige Content. Digivit is niet verantwoordelijk voor de Content die door derde partijen wordt aangeboden. Daarnaast biedt Digivit geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van Content op het Platform. Het gebruik van Content door Klant of Gebruikers komt geheel voor verantwoordelijkheid en risico van Klant.
  5.2 Indien en voor zover Digivit deze mogelijkheid biedt kunnen Gebruikers zelf content plaatsen op het Platform (“Klantcontent”). Klant garandeert dat dergelijke Klantcontent niet aanstootgevend, illegaal, inbreukmakend of op een andere manier onrechtmatig is en is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alle Klantcontent dat geplaatst wordt op het Platform. Digivit heeft te allen tijde het recht om Klantcontent te verwijderen voor welke reden dan ook, waarbij alle met de verwijdering verband houdende kosten voor rekening komen van Klant.
  5.3 Indien Klant van mening is dat Content op het Platform niet juist, onvolledig, inbreukmakend of op welke andere wijze dan ook onrechtmatig is, kan Klant dit schriftelijk melden bij Digivit. Digivit zal dergelijke meldingen naar alle redelijkheid zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en, indien zij daartoe gehouden is, de betreffende Content zo spoedig mogelijk verwijderen of aanpassen.
 6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
  6.1 Digivit biedt aan Klant een niet-exclusieve, niet overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie (lees: gebruiksrecht) voor het gebruik van het Platform en de Content vanaf de Ingangsdatum en voor de looptijd zoals bepaald in de Overeenkomst, mits Klant alle aan Digivit verschuldigde vergoedingen heeft betaald.
  6.2 Alle Intellectuele Eigendomsrechten die in de breedste zin van het woord rusten op het Platform, de Diensten en de Content behoren uitsluitend toe aan Digivit en/of haar licentiegevers. Klant krijgt uitsluitend gebruiks- en licentierechten zoals hierboven of elders in de Overeenkomst uiteengezet. De Intellectuele Eigendomsrechten die (kunnen) voortvloeien uit het gebruik van de Diensten, de Content of het Platform, berusten tevens uitsluitend bij Digivit en/of haar licentiegevers, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
  6.3 Inbreuken die door of namens Klant gemaakt worden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Digivit of van haar licentiegevers geven Digivit het recht om de Overeenkomst onmiddellijk en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Het voorgaande is onverminderd het recht van Digivit om schadevergoeding te vorderen.
  6.4 Klantcontent is en blijft eigendom van Klant of de Gebruikers, tenzij Partijen anders overeenkomen. Digivit verkrijgt uitdrukkelijk van Klant een niet-exclusieve, sublicentieerbare, wereldwijde en royaltyvrije licentie/gebruiksrecht om de Klantcontent te gebruiken binnen het Platform en de Diensten, en/of voor ontwikkelingsdoeleinden.
  6.5 Klant garandeert dat Klant met betrekking tot de Content van Derde Partijen en Klantcontent die door Klant op het Platform wordt geplaatst:
  (a) volledig bevoegd is om deze content te plaatsen;
  (b) alle benodigde rechten bezit;
  (c) geen inbreuk maakt op de rechten van derden; en
  (d) geen compensatie- en vergoedingsverplichting doet ontstaan voor Digivit jegens een derde partij.
  6.6 Met betrekking tot hetgeen is bepaald in artikel 6.5 vrijwaart Klant Digivit volledig voor alle aanspraken van derde partijen en alle mogelijke vormen van schade en kosten die het gevolg zijn van een schending van hetgeen is bepaald in artikel 6.5.
 7. VERTROUWELIJKHEID
  7.1 Tenzij hieronder anders is bepaald, wordt alle Vertrouwelijke Informatie die door een Partij aan de andere wordt medegedeeld of die door een Partij bij deze Overeenkomst is verkregen of vernomen en betrekking heeft op de andere Partij vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt ten behoeve van deze Overeenkomst. Vertrouwelijke Informatie mag door de ontvangende partij niet openbaar worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, behalve:
  (a) voor zover nodig is om te voldoen aan wetten, statuten en regelgeving, op voorwaarde dat de Partij die verplicht is de Vertrouwelijke Informatie te verstrekken de andere Partij daarvan tijdig vooraf in kennis stelt, zodat die andere Partij alle nodige stappen kan ondernemen om openbaarmaking te voorkomen; of
  (b) voor zover dergelijke Vertrouwelijke Informatie bekend wordt bij het publiek op een ander manier dan door een schending van de bepalingen van dit artikel 7; of
  (c) in zoverre dergelijke Vertrouwelijke Informatie in het bezit was van de ontvangende Partij voorafgaand aan de openbaarmaking ervan door de bekendmakende Partij zoals door de ontvangende Partij aangetoond met schriftelijke bewijsstukken.
  7.2 Klant staat ervoor in dat de Gebruikers op de hoogte zijn van deze vertrouwelijkheidsverplichtingen en garandeert dat de Gebruikers deze verplichtingen nauwkeurig zullen naleven.
 8. VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
  8.1 Digivit verwerkt in de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens van Gebruikers en is aan te merken als verwerker.
  8.2 Partijen hebben met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens een afzonderlijke verwerkersovereenkomst gesloten, waarin Partijen de verantwoordelijkheden en verplichtingen (over en weer) hebben gedefinieerd en uiteengezet.
 9. VERGOEDINGEN, FACTURERING EN BETALING
  9.1 Klant is aan Digivit de vergoedingen verschuldigd zoals door Partijen is overeengekomen en uitgezet in de Hoofdovereenkomst onder ‘Specifieke bepalingen’. Hoe hoog de uiteindelijke vergoedingen zullen zijn is afhankelijk van het concrete aantal Gebruikers en van de duur van de toegang van Gebruikers tot het Platform.
  9.2 Alle vergoedingen zijn in Euro’s en exclusief BTW en enige overige heffingen van overheidswege. Klant is in de breedste zin van het woord verantwoordelijk voor betaling en afdracht van belastingen of andere heffingen die van toepassing zijn op de door Digivit gefactureerde kosten. Boetes en rentes die eventueel verschuldigd kunnen zijn vanwege achterstallige betalingen of door het niet inhouden of niet juist aangeven van belastingen en die zien op de kosten die door Digivit zijn gefactureerd, zijn tevens de verantwoordelijk van Klant en komen uitsluitend voor diens rekening.
  9.3 Digivit heeft het recht om de vergoedingen op een jaarlijkse basis (per 1 januari van het volgende kalenderjaar) of bij een verlenging van de Overeenkomst aan te passen.
  9.4 Facturering door Digivit van de door Klant verschuldigde vergoedingen geschiedt op de wijze zoals beschreven in de Hoofdovereenkomst onder ‘Specifieke bepalingen’.
  9.5 Klant dient alle facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum en betaling dient uitsluitend te geschieden in Euro’s, tenzij Partijen anders overeenkomen.
  9.6 Betaalde vergoedingen door Klant zijn niet terug te vorderen, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. In het geval van niet-tijdige betaling door Klant, is het verschuldigde bedrag per direct opeisbaar en is Klant in verzuim zonder dat er een nadere ingebrekestelling vereist is door Digivit.
 10. DUUR, OPSCHORTING EN BEËINDIGING
  10.1 Partijen gaan de Overeenkomst aan voor de duur zoals bepaald in de Hoofdovereenkomst. De Overeenkomst is tussentijds niet opzegbaar, behoudens hetgeen bepaald in de Overeenkomst.
  10.2 Beide Partijen zijn gerechtigd hun verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, zonder enige vorm van schadevergoeding verschuldigd te zijn, op te schorten of de Overeenkomst te beëindigen, indien:
  (a) De andere Partij rechtens in verzuim is; of
  (b) De andere Partij failliet is verklaard, een faillissement is aangevraagd of indien er gerechtvaardigde vermoedens bestaat dat de andere Partij failliet verklaard zal worden, of surseance van betaling is aangevraagd of verleend voor de andere Partij.
  10.3 Van verzuim onder artikel 10.2 (a) is sprake, behoudens hetgeen anders overeengekomen door Partijen, indien de desbetreffende Partij schriftelijk in gebreke is gesteld waarbij haar een redelijke termijn is gegeven om alsnog te voldoen aan haar verplichtingen. Een ingebrekestelling is niet vereist indien de tekortkoming niet meer kan worden hersteld.
 11. GEVOLGEN VAN BEËINDIGING
  11.1 Digivit is jegens Klant nimmer aansprakelijk voor het beëindigen van de Overeenkomst in overeenstemming met hetgeen bepaald in de Overeenkomst.
  11.2 Klant is bij de beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook blijvend verplicht tot betaling van de vergoedingen die voorafgaand aan de beëindiging verschuldigd zijn geworden. Reeds geleverde Diensten en de daarvoor betaalde vergoedingen zijn op welke grond dan ook geen voorwerp van ongedaanmaking.
  11.3 Voor welke reden dan ook de Overeenkomst wordt beëindigd, is Klant per datum van de beëindiging gehouden elk gebruik van het Platform, de Diensten, de Content en alle overige relevante informatie en materialen die Digivit beschikbaar heeft gesteld, te staken.
  11.4 Beëindiging ontslaat de Partijen niet van de verplichtingen die naar hun aard moeten blijven bestaan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de bepalingen inzake vertrouwelijkheid en toepasselijk recht.
 12. GARANTIES EN VRIJWARINGEN
  12.1 De Diensten, en in het bijzonder het Platform, worden aangeboden “as is”, “as available” en, voor zover wettelijk toegestaan, met uitsluiting van alle expliciete en impliciete aansprakelijkheden op conformiteit, juistheid, beschikbaarheid en bruikbaarheid. Gezien de continue ontwikkeling van het Platform en de Diensten, kan Digivit niet garanderen dat alle onderdelen te allen tijde volledig beschikbaar zullen zijn.
  12.2 Klant is in het bijzonder verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het bevoegde en onbevoegde gebruik van het Platform, de Diensten, de Accounts en de Content door Gebruikers.
  12.3 Klant vrijwaart Digivit volledig voor alle aanspraken die derden op welke wijze dan ook kunnen hebben voor alle schade en kosten als gevolg van eventueel onbevoegd gebruik van het Platform, de Diensten, de Accounts en de Content door Gebruikers.
 13. AANSPRAKELIJKHEID
  13.1 Aansprakelijkheid van Digivit wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat enkel en alleen wanneer Digivit bij onverwijld (en uiterlijk binnen één maand na ontdekking van de tekortkoming) bij uitdrukkelijk, schriftelijk en voldoende gedetailleerd in gebreke is gesteld door Klant, waarbij haar een redelijke termijn van tenminste dertig (30) dagen is
  gegeven om haar verplichtingen alsnog deugdelijk na te komen.
  13.2 Indien van toepassing, is de totale aansprakelijkheid van Digivit op grond van hetgeen bepaald in artikel 13.1 beperkt tot het laagste van de volgende bedragen: (i) de voor de initiële looptijd van de Overeenkomst overeengekomen vergoedingen, (ii) het bedrag dat de schadeverzekeraar van Digivit in verband met de schadeveroorzakende gebeurtenis daadwerkelijk uitkeert, en (iii) € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro).
  13.3 Digivit is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Klant, schade verband houdende met de niet-beschikbaarheid van het Platform, de Diensten of de Content of voor schade wegens verminking of verlies van data. Het voorgaande is niet van toepassing indien de schade is veroorzaakt door opzet dan wel bewuste roekeloosheid van Digivit of haar senior management.
 14. OVERMACHT
  14.1 Geen der Partijen is aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de nakoming van enige verplichting krachtens de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, (met uitzondering van de betaling van verschuldigde bedragen) voor zover een dergelijke vertraging of tekortkoming te wijten is aan een oorzaak waarover zij of een van haar onderaannemers redelijkerwijs geen controle heeft en die niet onder haar verantwoordelijkheid of risico valt.
  14.2 De andere Partij kan, indien de vertraging of het verzuim meer dan dertig (30) aaneengesloten dagen voortduurt en een dergelijke vertraging of een dergelijk verzuim de door overmacht getroffen Partij verhindert om substantieel alle wezenlijke verplichtingen na te komen, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van schriftelijke kennisgeving aan de Partij die zich op de overmacht beroept. Geen van beide Partijen zal aansprakelijk zijn jegens de andere voor een dergelijke beëindiging.
 15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
  15.1 Op deze Overeenkomst, waaronder specifiek deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  15.2 Partijen zullen trachten eventuele geschillen op minnelijke wijze op te lossen. Indien dit geen resultaat oplevert, kan elke Partij het geschil uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.
 16. OVERIG
  16.1 Het is Klant niet toegestaan om de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digivit. Digivit heeft het recht om aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.
  16.2 Digivit is, tenzij Partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen, gerechtigd om zonder nadere toestemming van Klant derde partijen in te schakelen ter ondersteuning van de uitvoering van de Overeenkomst.
  16.3 Partijen zijn onafhankelijke partijen die niet bevoegd zijn elkaar op welke manier dan ook te vertegenwoordigen, namens elkaar overeenkomsten aan te gaan of voor elkaar rechtshandelingen te verrichten.